Indentiti Madura sebagai Nilai Ekonomi

Pengrajin batik Madura

Kesimpulan

Sejak sekian lama, carok tampak tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat Madura. Carok cukup sinonim dengan orang Madura biar di mana pun mereka berada, sama ada di daerah tanah tumpah darah mereka atau pun di daerah lain. Carok juga lah yang menyebabkan anggota masyarakat lain merasa seram bila berhadapan dengan orang Madura. Carok juga lah yang menyebabkan preman  Batak di Pontianak tidak berkutik dan menjadikan orang Madura pernah menguasai bandar tersebut.

Carok sebagai suatu fenomena sosial dapat ditafsirkan dari dua sudut yang berbeza. Dari sudut pandang authority-defined yang bertitik tolak dari carok tentunya dianggap bertentangan dengan peradaban manusia. Oleh yang demikian carok dianggap sebagai suatu jenayah.

Carok di mata orang Madura tentunya ditafsirkan berdasarkan pengalaman, nilai dan norma yang menyelubungi kehidupan mereka. Dari sudut pandang everyday-defined, orang Madura membezakan antara kes bunuh dan carok. Sesuatu kejadian yang berakhir dengan pembunuhan dianggap sebagai kes bunuh atau jenayah apabila ia berlaku tidak berlandaskan kepada alasan membela maruah diri. Kejadian bunuh yang didalangi oleh blater misalnya tidak dapat dikatakan sebagai carok. Manakala kejadian bunuh yang dengan alasan membela maruah maka baru lah ia dinamakan carok.

Apa yang pasti, dari aspek citra atau identiti orang Madura, carok telah menyebabkan wujudnya anggapan bahawa orang Madura hanya mengenal kekerasan dan tidak mengenal kelembutan atau kehalusan dalam budayanya. Anggapan tersebut tentunya tidak benar memandangkan dalam budaya Madura juga terdapat unsur-unsur yang menunjukkan kehalusan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam sastera Madura (lihat hasil kajian Zawawi Imron 1989) dan musik serta seni pertunjukan Madura (lihat kupasan Helene Bouvier 1989).

Di sisi lain, carok tidak hanya mencorakkan identiti Madura tetapi turut mempunyai nilai ekonomi. Clurit yang erat kaitannya dengan carok telah dijadikan bahan cenderahati. Di kios-kios dalam kompleks pelabuhan Kamal, Pulau Madura misalnya terdapat pelbagai ukuran replika clurit yang dijual sebagai cenderahati. Bahkan clurit yang sebenarpun boleh dibeli sekiranya kena pada tempatnya.

Rujukan

Latief Wiyata. 2002. Carok: konflik kekerasan dan harga diri orang Madura. Yogyakarta: LKIS.
Andang Subaharianto. et al. 2004. Tantangan industrialisasi Madura : membentur kultur, menjunjung leluhur. Malang : Bayumedia.
Jonge, Huub de. 1989. Madura dalam empat zaman : pedagang, perkembangan ekonomi dan Islam. Jakarta : Gramedia.
Jonge, Huub de (ed.). 1989. Agama, kebudayaan dan ekonomi: studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura. Jakarta: Rajawali.
Kompas. 17 November 2000.
Chan, K.B. & Tong C.K. 1993. ‘Rethinking assimilation and ethnicity: the Chinese in Thailand’. International Migration Review. 27:140-68.
Fishman, J. A. 1977. ‘Language and ethnicity’, in H. Giles (ed). Language, Ethnicity and Inter-Group Relations. London: Academic Press.
Jackson, P. and Penrose, J. (eds) 1993. Constructions of race, place and nation. London: UCL Press; Minneapolis: University of Minnesota Press.
Hall, S. 1989. ‘Cultural identity and cinematic representation’. Framework. 36: 68-81.
Helene Bouvier. 1989. “Musik dan seni pertunjukan di Kabupaten Sumenep”, dalam Jonge, Huub de (ed.). Agama, kebudayaan dan ekonomi: studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura. Jakarta: Rajawali.
Horowitz, D. 1975. ‘Ethnic identity’, in N. Glazer and D.P. Moynihan (eds). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge, MA: Harvard University.
Nonini, D. M. and Ong, A. 1997. Chinese transnationalism as an alternative modernity’, in A. Ong and D. Nonini (eds). Ungrounded Empires: the cultural politics of modern Chinese transnationalism.
Pelras, Christian. 1996. The Bugis. Oxford : Blackwell.
Shamsul A.B. 1996. Debating about identity in Malaysia: a discourse analysis. Southeast Asian Studies. Vo. 34, No. 3, December.
Shotter, J. 1993. Cultural politics of everyday life. Buckingham: Open University Press.
Soetandyo Wignjosoebroto. et al.1984. Carok : suatu studi cara penyelesaian sengketa di tengah masyarakat yang sedang bertransisi. Laporan penyelidikan, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
Touwen-Bouwsma. 1989. “Kekerasan di masyarakat Madura”, dalam Jonge, Huub de (ed.). Agama, kebudayaan dan ekonomi: studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura. Jakarta: Rajawali.
Van den Berghe, P. L. 1978. ‘Race and ethnicity: a sociological perspective’, Ethnic and Racial Studies. 1, 4: 401-411.
www.info-indo.com/java/madura.
Yancey, W. L., Ericksen, E. P. and Juliani, R.N. 1976. ‘Emergent ethnicity: a review and reformation’, American Sociological Review. 41:391-403.
Zawawi Imron. 1989. “Santra Madura: yang hilang belum berganti”, dalam Jonge, Huub de (ed.). Agama, kebudayaan dan ekonomi: studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura. Jakarta: Rajawali.
Mohamad Fauzi Sukimi, Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia
[1] Pengaruh agama Islam juga dapat dilihat pada gaya seni bina. Kedudukan Pulau Madura yang agak penting dalam laluan perdagangan antarabangsa yang menghubungkan pelabuhan Jawa Timur dan Madura dengan pelabuhan di Eropah dan Timur Jauh, telah mendedahkan Madura kepada tradisi seni dari kebanyakan tamadun dunia seperti dari Mesir, India, Cina, Parsi dan Eropah.
[2] Oleh kerana Madura berkongsi unsur-unsur kebudayaan dan latar belakang sejarah yang hampir sama dengan Jawa, umumnya kehidupan beragama dan cara hidup adalah tidak jauh berbeza. Beberapa abad yang lalu, orang Madura seringkali bergabung tenaga dengan orang Jawa dalam usaha menentang musuh yang sama. Namun pada peristiwa yang lain mereka juga saling berperang antara satu sama lain. Sesungguhnya dalam perjalanan sejarah, hubungan yang merentasi Selat Madura yang sempit sentiasa berlaku dan kini sejumlah besar dari penduduk di Jawa Timur, terutama yang tinggal di sepanjang pantai utara dan tanah dataran adalah terdiri daripada orang Madura.
[3] Dalam temubual penulis dengan Bapak Andang Subaharianto (Ketua, Pusat Penelitian Budaya Jawa dan Madura, Lembaga Penelitian, Universitas Jember) pada tanggal 29 Julai 2004, beliau bersetuju dengan idea yang penulis kemukakan tersebut, iaitu Islam, Ulama dan bahasa Madura sebagai asas pembentukan identiti Madura.
[4] Lazim dikatakan bahawa orang Madura adalah bersifat panas baran dan cepat meluap perasaannya. Sifat-sifat tersebut dikatakan wujud sebagai refleksi kepada keadaan persekitaran yang kering, gersang dan panas di Pulau Madura. Namun begitu, orang Madura tidak hanya bersifat panas baran. Mereka turut belajar untuk pandai berjenaka, bersifat tekun, cepat menyesuaikan diri dan secara keseluruhan tampak menarik. Orang Madura dapat menjadi kawan yang setia apabila didekati dengan cara yang baik tetapi sekiranya kita mengkhianatinya maka awaslah dengan tindakan mereka yang diluar jangkaan.
[5] Dalam bahasa Madura terdapat dua istilah yang boleh diterjemahkan sebagai malu dalam bahasa Indonesia iaitu malo dan todus. Malo adalah perasaan malu yang timbul akibat daripada tindakan orang lain yang mengingkari atau tidak mengakui kedudukan dirinya sehingga merasa tada’ ajina. Manakala todus adalah perasaan malu yang timbul dalam diri sebagai akibat tindakan diri sendiri yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat. Dalam hal ini, seseorang yang melanggar adat kebiasaan akan dianggap sebagai orang yang tidak tahun malu (ta’ tao todus) atau janggal (tidak mengerti etika kesopanan). Lazimnya orang yang merasa todus tidak akan mengambil tindakan carok sebagaimana orang Madura yang merasa malo (Latief Wiyata 2002).
[6] Menurut Imron (1986:9), pelaku carok di wilayah timur (Sumenep) sering melakukan carok secara berhadapan. Manakala di desa Nyabakab Timur terdapat kebiasaan carok dengan cara gu’-teggu’ sabbu’.
dari: https://docs.google.com/

Tulisan bersambung

  1. Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura,
  2. Sudut Pandang Pulau Madura,
  3. Carok; Bentuk dan Penyebabnya,
  4. Indentiti Madura dan Nilai Ekonomi, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.