Contoh-contoh Bentuk Pertanyaan Bahasa Madura yang Perlu Diketahui

Jika Anda sedang mencari contoh pertanyaan dalam bahasa Madura, maka contoh-contoh kalimat tanya berikut ini adalah jawabannya!

Bagi Anda warga Madura tentu sudah paham atau bisa merangkai sendiri okara bahasa Madura yang mengandung kata tanya menjadi sebuah kalimat atau okara.

Nah, tulisan ini kami sajikan tentu tidak hanya bagi orang Madura, melainkan juga untuk mereka warga kabupaten di luar Madura. Toh tidak menutup kemungkinan, sebagian mereka yang berasal dari luar Madura, sudah bisa mengarang sendiri bagaimana cara merangkai kata (oca’/bhânta) menjadi sebuah okara yang sempurna (dimengerti).

Namun demikian, redaksi kira artikel ini juga bisa bermanfaat untuk para siswa-siswi sekolah tingkat dasar, menengah dan atas, sebagai bahan pembelajaran agar lebih menguasai gramatika bahasa Madura.

Sebelum menyebutkan contoh- contoh kalimat tanya atau okara pertanyaan dalam bahasa Madura, ada baiknya redaksi sajikan terlebih dahulu macam-macam kata tanya, sebagai dasar bagaimana memahami bentuk-bentuk okara pertanyaan dalam bahasa Madura.

Macam-macam kata tanya dalam bahasa Madura

Ejaan Bahasa Madura Tahun 1973

 1. Apa > Apa – Ponapa
 2. Siapa > Sapa – Pasera
 3. Kapan > Bila – Bilaepon
 4. Mengapa > Arapa – Aponapa
 5. Dimana > E dhimma – E Ka’dhimma
 6. Berapa > Barampa – Saponapa
 7. Mana > Kemma – Ka’imma
 8. Bagaimana > Baramma -Kadiponapa
 9. Adakah > Ba’ Badha’a
 10. Sudah pulangkah > Ba’ la moleya, Sudah kembalikah > Ba’ la abaliya

Ejaan Bahasa Madura yang Telah Disempurnakan Tahun 2014

 1. Apa – Ponapa
 2. Sapa – Pasèra
 3. Bila – Bilâèpon
 4. Arapa – Aponapa
 5. È ḍimma – È Ka’ḍimma
 6. Bârâmpa – Saponapa
 7. Kemma – Ka’imma
 8. Bârâmma -Kadhiponapa
 9. Bhâ’ bâḍâ’â
 10. Bhâ’ la molèya, Bhâ’ la abâliyâ

Selanjutnya, berikut ini contoh- contoh kalimat tanya beserta artinya dalam bahasa Indonesia.

Contoh- contoh Kalimat Tanya

Contoh kalimat atau okara pertanyaan bahasa Madura di bawah ini redaksi sajikan tidak secara berurutan contoh kalimat pertanyaan  berdasarkan kelompok atau kategori masing-masing kata tanya.

Dari 10 kategori kata tanya yang telah redaksi sebutkan di atas, ditampilkan 10 macam bentuk pertanyaan beserta artinya dalam bahasa Indonesia.

 1. Apa – Ponapa (apa/apakah)
 1. Apa nyamana buwâna sèrè? Apa nama buah sirih?
 2. Sabbhân arè apa kompolanna? Setiap hari apa perkumpulannya?
 3. Apa’an sè kodhu èghibâ? Apa saja yang harus dibawa?
 4. Bâ’na ghellâ’ ano apa ma’ èntar ka sakola’an? Kamu tadi anu apa kok pergi ke sekolah?
 5. Pareppa’na apa jârèya sè taghentos? Pas lagi apa itu yang kejedot (kepalanya terbentur)?
 6. Apa sè ètanya’aghi bân ghuruna? Apa yang ditanyakan sama gurunya?
 7. Apa ongghuna sè èkakarep bâ’na? Sebenarnya apa sih yang kamu kehendaki?
 8. Bâḍâ apa rowa ma’ abhut-karobhut tengnga lorong? Ada apa itu di jalan raya kok orang² pada berkerumun?
 9. Bâ’na èsoro apa ghellâ’ bân emma’? Tadi kamu disuruh apa sama Emmak?
 10. Apa bhâi ra bâ’na rèya, ma’ kosè ènga’ jârèya ka tarètanna dibi’ bhâlâkka’? Apa aja sih kamu ini, sama saudara sendiri aja kau sampai segitunya?
 1. Sapa – Pasèra (siapa)
 1. Pasèra asmana orèng ka’ḍissa’? (Bahasa Madura Halus: Siapa nama orang itu?)
 2. Sapa’an ghellâ’ sè èntar ka bârung? (Siapa saja tadi yang pergi ke warung?
 3. Kalakowanna sapa rèya, ma’ car-kalacèr? (Kerjaan siapa ini kok amburadul?)
 4. Èsoro sapa bâ’na ma’ lajhu abhâluḍhus maso’ ka kamarra? (Suruh siapa kamu kok langsung nyelocos masuk kamarnya?)
 5. Pasèra sè èmaksod oreng ḍâlem carèta ka’ḍinto? (Bahasa Madura Halus: Siapa yang dimaksud orang dalam cerita ini?)
 6. Soro èntar ka sapa ḍâgghi’ bilâ ḍâpa’ ka tojjhuwân? (Suruh menghadap siapa nanti setibanya di tujuan?)
 7. Ghânèka pottrana pasèra ghi, Bhi’? (Itu putra siapa ya, Bi?)
 8. Sapa sè nemmo sello’na Dulla, kana’, dhuli pabali!? (Siapa yang melihat (baca: menemukan) cincin punya Dulla, kawan, segera kembalikan!?)
 9. Sapa’an sè mèlo dhu’uman pèssè ghellâ’? (Siapa saja yang dapat tabur-tabur uang tadi?)
 10. Pasèra’an sè èyonjhâng? (Siapa saja yang diundang)
 1. Bila – Bilâèpon (kapan)
 1. Bilâ sè èntara ka bengkona Mat Imin? (Kapan yang mau pergi ke rumah Mat Imin?)
 2. Bilâ rèya sè amola’a acarana? (Kapan ini yang akan mulai acaranya?)
 3. Bilâ jârèya na’-kana’ sè èntara ka bengkona Mamat? (Kapan ini kawan-kawan yang akan pergi ke rumahnya Mamat?)
 4. Sabbhân bilâ bhâi kompolan tahlilanna? (Setiap kapan kumpulan tahlilan itu?)
 5. Bilâèpon kadhâddhiyânna? ( (Bahasa Msdura Halus: Kapan kejadiannya?)
 6. Bilâna bâ’na sè ollè lamat? (Kapan kamu dapat lamat?)
 7. Bilâ polè sè ka bengkowa? (Kapan lagi yang mau ke rumah?)
 8. Ajunan ma’ aḍhâbu ampon lastarè, bilâèpon sè èlakonè?
 9. Bilâèpon sapèna sè èparobbhuwâ? (Bahasa Msdura Halus: Kapan sapinya yang akan dirobohkan? – baca: hendak disembelih)
 10. Bilâ embi’na sè arèmbi’, ma’ temmo bâḍâ ḍuwâ’ân jârèya buḍu’na? (Kapan kambing itu melahirkan, kok tiba-tiba ada dua itu anaknya?)
 1. Arapa – Aponapa (mengapa/kenapa)
 1. Arapa orèng rowa ma’ temmo ngamok? (Mengapa orang itu kok tiba-tiba ngamuk?)
 2. Arapa jarèya kopèngnga mano’na ma’ ghuḍḍhu? (Kenapa telinga burung itu kok penyakitan?)
 3. Arapa kana’ jârèya ma’ temmo nyarèbi? (Kenapa anak itu kok tiba-tiba mengeluh?)
 4. Arapa mon ghibâ ka ḍhukon bhâi? (Gimana kalau bawa ke dukun saja?)
 5. Arapa’a bâ’na ma’ ngolok emma’na? (Mengapa kamu kok manggil emmakmu?)
 6. Aponapa Ajunan ma’ ta’ mèyos ka masjid? (Bahasa Madura Halus: Mengapa Jenengan kok tidak jadi berangkat ke masjid?)
 7. Aponapa manabi èntar areng-sareng lagghu’ bisaos? (Bahasa Madura Halus: Gimana kalau pergi bersama-sama besok saja?)
 8. Bhâ’ ta’ aponapa’a manabi bhâdhân kaulâ saos sè ngonè’è ka Panglèghur? (Boleh nggak jika saya saja yang jemput ke Pangleghur?)
 9. Aponapa Eppa’ ka’ḍissa’, ma’ temmo dhuka ḍâ’ Paman? (Bahasa Madura Halus: Kenapa Bapak itu, kok tiba-tiba marah sama Paman?)
 10. Aponapa ghânèka Anom, ma’ bhuruwânna kasokan? (Bahasa Madura Halus: Kenapa itu Paman, kok tumben mau ketawa?)
 1. È ḍimma – È ka’ḍimma (dimana)
 1. È ḍimma bengkona Mahmud? -Dimana rumah Mahmud?
 2. È ḍimma’an sè kodu èntarè? – Dimana saja yang harus didatangi?
 3. È ḍimma bâ’âri’ bâ’na toju’? – Dimana kemarin kau duduk?
 4. È ḍimma bâḍâ orèng ajhuwâl kopè’an lar-olaran? – Dimana ada tempat orang jual layangan ular-ularan?
 5. È ḍimma sè nemmowa èn-maènan mara jârèya? – Dimana bisa dapat mainan seperti itu?
 6. È ka’ḍimma dhâlemma kyaè? – Bahasa Madura Halus: Dimana runah kiai?
 7. È ka’ḍimma compo’na Paman, Bhi’? – Bahasa Madura Halus Tengah: Dimana rumah Paman, Bi?
 8. È ka’ḍimma’an Ajunan molang? – Dimana saja Jenengan berceramsh?
 9. Ollèya ka’ḍimma obângnga sè èkabâjârâ? – Mau dapat darimana uang yang mau dibayarkan?
 10. Soghunna èsabâ’ neng è ka’ḍimma sareng panjhennengngan? – Bahasa Madura Halus: Wajannya ditaruk dimana oleh Jenengan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.