Panastès, Petuah-petuah Para Sesepuh Orang Madura

Panastès adalah harta kearifan lokal berupa kata-kata bijak ala sesepuh di Madura. Dalam kata lain, panastès merupakan petuah para sesepuh yang menyimpan pesan budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi di Madura.

Kata-kata tersebut kini agak jarang digunakan oleh generasi muda di Madura. Dalam artikel ini, redaksi DimaduraID menghimpun 10 contoh panastès untuk paramaos.

Mari kita coba merenung, menjelajahi makna di balik 10 contoh Panastes berikut, coba kits singkap pesan bijak yang menjadi panduan hidup bagi masyarakat di Madura.

Definisi Panastès

Panastès èngghi panèka, ḍhâbuna bângaseppo è Madhurâ sè anyata’aghi tèngka ngèngèngè pangghibât ḍâri parkara jhubâ’.

Orèng Madhurâ anḍi’ kayâghinan, jhâ’ saongghuna sèttong kajhubâ’ân sè èsebbhuttaghi ḍâlem okara panastès panèka bhâkal kadhâddhiyân ongghu; bhâkal calaka’.

Maksudnya, panastès adalah kata-kata sesepuh di Madura yang menyatakan budi pekerti tentang akibat dari perkara atau perbuatan yang jelek.

Orang Madura punya keyakinan, bahwa sesungguhnya suatu perkara jelek yang disebutkan dalam kalimat panastès ini bakal menjadi kenyataan; akan celaka!

Nah, dengan memahami isi pesan dalam contoh-contoh panastès berikut, di sini paramaos akan memahami bagaimana Panastès menjadi unsur bahasa yang turut membentuk karakter orang Madura.

Ia ada sebagai petuah berharga bagi orang-orang di Madura dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

10 Contoh Panastès

  1. Jhâ’ neng-ennengngan è bâng-labâng, cong! Manna ta’ paju lakè, otabâ ta’ paju binè.

(Jangan berdiam (duduk) di ambangpintu, nak! Agar tak laku lelaki, atau tak laku perempuan)

  1. Jhâ’ nampa’an cangkem, èkasossa.

(Jangan menopang dagu, bisa bikin susah)

  1. Jhâ’ nyo’onan tanang, èkapanḍâ’ omor.

(Jangan nyunggi tangan, bikin umur pendek)

  1. Jhâ’ abâdhâk bân-abân, manna kadhâdhâk/ètoro’ sètan.

(Jangan berbedak pada siang hari, agar tidak disukai setan)

  1. Mon ngakan jhâ’ abutèran, manna rajhekkèna cèccèr (tako’ kabherkadhânna bâḍâ è butèr).

(Bila makan jangan sampai butir nasi berserakan, agar rejekinya tidsk berceceran)

  1. Mon ngakan jhâ’ tampa, sopajâ ta’ biyâsa sala tampa: kabiyâsa’an nyangka jhubâ’, ajâgâ ghâgghârrâ pèrèng sopajâ ta’ bellâ.

(Bila makan piring jangan ditampa, agar tidak biasa salah tanpa (salah paham), semuanya akan menyangka jelek, jaga jatuhnya piring agar tidak pecah)

  1. Jhâ’ toju’ân ka bhântal, manna ètemmo bubudhun. Bhântal kennengnganna cèthak, ta’ kèngèng tongko’è buri’ otabâ tongkèng.

(Jangan duduk di bantal, agar tidak kena udun (luka bernanah di bokong). Bantal adalah untuk tempat kepala, tidak boleh diduduki oleh bokong)

  1. Ambu jhâ’ nyè-birnyè (lako nangèsan), manna èkèkkè’ momo’. Toro’ sè maksod momo’ panèka wâng-guwâng kènè’, na’-kana’ nyangka dhin-dhâdhin.

(Berhenti mengangis jangan rewel (seting nangis bagi anak), agar tidak dimakan momo’ (momo’ adalah serangga besar warna hitam, bagi anak-anak disangka hantu)

  1. Jhâ’ ngakanan gheḍḍhâng arampèt, manna anḍi’ ana’ ḍhângkè’.

(Jangan makan pisang dempet, agar tidak melahirkan anak dempet)

  1. Ghi’ jhâmanna ta’un, mon bâḍâ rèng ngolok tengnga malem ajjhâ’ nyaot, manna bâcca bhârumana. Maksoddhâ baccâ bhârumana, matè. Bârâmma adhâddhâ orèng matè?èpanḍi’i neng è lèncak; bâcca onggu bhârumana:

(Pada jaman taon (wabah) apabila ada orang memanggil tetangg jangan menyahut, agar tidak basah kolong tempat tidurnya. Yang dimanksud “basah kolong tempat tidur” yaitu mati atau meninggal. Seperti diketahui orang mati biasanya saat dimandikan menggunakan difan atau lentak (biasa menjadi alas tempat tidur)

Hikmah Panastès

Ya, itulah 10 contoh tentang Panastès. Panastès bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga merupakan warisan luhur budi pekerti yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Madura.

Dengan membaca artikel ini, paramaos berarti telah menggali kearifan lokal masyarakat di Madura, menyelusuri pesan bijak yang mengajarkan kebijaksanaan hidup ala sesepuh di Madura.

Semoga makna dan pesan bijak dari Panastes di atas dapat menginspirasi paramaos untuk hidup dengan nilai-nilai yang tulus dan menjunjung tinggi kearifan lokal.

Di dalam panastès Madura terkandung kebijaksanaan layaknya cahaya cerah bagi perjalanan hidup paramaos. Insya Allah.

Sumber: dimadura.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.