; charset=UTF-8" /> Asta Batu Ampar | Lontar Madura