Budaya Madura  

Proses akulturasi budaya di Madura dimulai ketika pengaruh kerajaan Hindu Islam dari Jawa masuk ke Madura yang dan cikal bakal budaya Madura.