Sastra Madura  

Frasa Verbal ialah satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau lebih dengan Verba sebagai intinya tetapi bentuk ini bukan merupakan Klausa. Frasa Verbal mempunyai inti