; charset=UTF-8" /> nilai kesejaran Archives | Lontar Madura