; charset=UTF-8" /> Sekilas Carok dalam Masyarakat Madura | Lontar Madura