; charset=UTF-8" /> Kearifan dari Sastra Lisan Madura | Lontar Madura